برای دیدن عکس در سایز بزرگتر روی آن کلیک کنید.

     نفر سوم از سمت راست: پدرم،مرحوم محمد حسین امین زارعین.روح الامین

نفر چهارم از سمت راست: دکتر علوی مقدم